Vyhledávání


Kontakt

Bus Vysočina
5 května 224
Trhová Kamenice
539 52

469 333 205
725 056 979

E-mail: bus.vysocina@seznam.cz

Smluvní přepravní podmínky

František Pytlík - Bus Vysočina v souladu se zákonem o silniční dopravě č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění a dle vyhlášky 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále jen Přepravní řád) a určujících podmínek cenového výměru MF platného pro dané období, vyhlašuje tyto Smluvní přepravní podmínky:

I.

Výňatek vybraných částí zák. 111/1994 Sb. a vyhl. 175/2000 Sb.

Pověřená osoba je oprávněna:

a) vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku, vyloučit z přepravy cestujícího nebo uložit cestujícímu zaplatit přirážku, pokud přes upozornění nedodržuje přepravní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje vozidlo, nebo pokud svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje; vyloučením z přepravy nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví cestujícího,

b) nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné a pohodlné přepravy cestujících nebo ohrožují zdraví cestujících nebo pokud jejich přepravu neumožňují přepravní podmínky, zejména obsaditelnost vozidla,

c) uložit cestujícímu, který se neprokáže platným jízdním dokladem, zaplatit přirážku nebo vyžadovat od cestujícího prokázání totožnosti.

Cestující je povinen:

a) dbát pokynů a příkazů pověřené osoby, které směřují k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy, jeho bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních cestujících,

b) na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním dokladem, neprokáže-li se platným jízdním dokladem, zaplatit jízdné a přirážku, nebo prokázat totožnost,

c) na výzvu pověřené osoby zaplatit přirážku za nedodržení přepravního řádu nebo pokynu a příkazu pověřené osoby nebo za znečištění vozidla nebo za rušení klidné přepravy cestujících nebo jiné obtěžování cestujících.

Přepravní smlouva je uzavřena:

a) jestliže cestující využije svého práva k přepravě tím, že nastoupí do vozidla nebo vstoupí do označeného prostoru přístupného jen s platným jízdním dokladem,

b) umožní-li dopravce cestujícím nastoupení do vozidla bez jízdenky a jízdné cestující zaplatí bezodkladně po nástupu do vozidla.

Přepravní smlouva je splněna:

a) řádným provedením přepravy ve smluveném rozsahu podle uzavřené přepravní smlouvy,

b) za splnění přepravní smlouvy se považuje rovněž provedení přepravy v jiném než ve smluvním rozsahu, došlo-li k oprávněnému vyloučení cestujícího z přepravy řidičem nebo pověřenou osobou.

Jízdním dokladem je:

a) jízdenka pro jednotlivou jízdu zakoupena u řidiče autobusu,

b) průkaz, jehož držitel má podle zvláštního předpisu nebo tarifu právo na přepravu.

Jízdní doklad je neplatný, jestliže:

a) cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené přepravním řádem, tarifem nebo smluvními přepravními podmínkami ,

b) nejsou vyplněné předepsané údaje,

c) je používán bez vyžadované fotografie,

d) je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití,

e) údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny,

f) je použit neoprávněnou osobou,

g) uplynula doba jeho platnosti,

h) nejde o originál.

Jízdenka pro jednotlivou jízdu, kterou lze podle tarifu použít jen ve spojení s dokladem, na jehož základě byla vydána, je neplatná, jestliže se cestující tímto dokladem současně neprokáže. Neplatnou jízdenku pro jednotlivou jízdu je pověřená osoba oprávněna odebrat.

Vztahy mezi dopravcem a cestujícím

Porušením přepravních podmínek z hlediska bezpečnosti jiných osob a ochrany zdraví, bezpečnosti a plynulosti veřejné osobní dopravy a z hlediska zajištění řádné, klidné a pohodlné přepravy je, jestliže cestující při přepravě

a) nemá zakoupenou jízdenku při nástupu do vozidla, přestože mu dopravce umožnil její zakoupení před nástupem do vozidla,

b) nemůže se prokázat platným jízdním dokladem, odmítne zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému na místě,

c) odmítá uvolnit místo pro cestujícího s platnou místenkou na toto místo nebo odmítá uvolnit místo vyhrazené pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace těmto osobám,

d) mluví za jízdy na osobu řídící vozidlo,

e) otevírá za jízdy dveře vozidla ,

f) vyhazuje z vozidla předměty nebo je nechá vyčnívat z vozidla,

g) za jízdy se z něj vyklání,

h) nastupuje do vozidla prohlášeného pověřenou osobou za obsazené,

i) zdržuje se bezdůvodně v prostoru ,ve kterém znemožňuje osobě řídící vozidlo bezpečný výhled z vozidla,

j) brání použití , výstupu, průchodu nebo nástupu do vozidla,

k) kouří ve vozidle nebo v prostorách určených pro cestující, v nichž není kouření povoleno,

l) chová se hlučně, reprodukuje hlučně hudbu nebo zpěv nebo používá hlasitě audiovizuální techniku nebo obtěžuje ostatní cestující nevhodným chováním,

m) znečisťuje ostatní cestující nebo vozidlo, jakož i prostory a zařízení pro cestující svým oděvem nebo svým jednáním,

n) poškozuje vozidlo, jakož i prostory a zařízení pro cestující .

Cestující, který ve vozidle stojí, přidržuje se za jízdy zařízení vozidla k tomu určených.

Cestující může do vozidla nastoupit nebo z něj vystoupit jen ve stanici, a není-li vozidlo v pohybu. Přednost mají vystupující cestující před nastupujícími. Jsou-li dveře ve vozidle označeny pro nástup a pro výstup, musí cestující pro nástup nebo výstup použít dveře podle jejich označení.

Jedná-li se o stanici, kde vozidlo zastavuje jen na znamení, musí cestující, který chce nastoupit, dát včas osobě řídící vozidlo znamením zvednutím paže; cestující, který chce vystoupit, musí včas použít příslušné sign. zař. nebo včas vyrozumět o svém úmyslu řidiče vozidla.

Zastaví li vozidlo z provozních důvodů mimo stanici nebo ve stanici, kde podle jízdního řádu nezastavuje, smí cestující vystoupit, případně i nastoupit jen se souhlasem řidiče a jiné pověřené osoby.

Právo na obsazení míst k sezení ve vozidle

Cestující může ve vozidle obsadit jen jedno volné místo k sezení.

Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají přednost při obsazení míst k sezení, která jsou ve vozidle vyhrazená a označená pro přepravu těchto osob.

II.

Smluvní přepravní podmínky

Cestující je povinen dostavit se na zastávku alespoň 3 minuty před odjezdem autobusu (odjezd autobusu je uveden v platném jízdním řádu).

Placení jízdného

Jízdenky pro jednotlivou jízdu bez místenky v pravidelné linkové veřejné autobusové dopravě se v předprodeji neprodávají a lze je zakoupit pouze u řidiče. Jízdenka je dokument, který potvrzuje uzavření smlouvy mezi cestujícím a dopravcem. Cestující ji obdrží po uhrazení příslušného jízdného a je povinen ihned zkontrolovat správnost všech údajů. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Platí-li cestující takto ve vozidle je nutné, aby přispíval k plynulému odbavení včasným připravením přiměřené finanční částky (stejné nebo max. o jeden řád vvšší hodnoty).

Právo na zlevněné jízdné je cestující povinen bez vyzvání prokázat příslušným průkazem při každém zakoupení jízdenky a při každém jejím použití. Má-li cestující platnou jízdenku již při nástupu do vozidla, je povinen ji bez vyzvání ihned předložit řidiči k nahlédnutí a vyznačení jejího použití. Jedná-li se o zlevněnou jízdenku, předloží současně průkaz na slevu jízdného. Při převzetí jízdenky je cestující povinen se přesvědčit, zda mu byla vydána platná jízdenka ze strojku pro tisk jízdenky, podle jeho požadavků, zejména zda zaplacené jízdné odpovídá ceně na jízdence vyznačené, zda je na jízdence uvedeno správné datum konání jízdy. Právo na bezplatnou přepravu je cestující povinen prokázat řidiči při nástupu do autobusu a během přepravy kontrolním orgánům. Je také povinen oznámit řidiči výstupní zastávku. Cestujícímu, s nárokem na bezplatnou přepravu vydá řidič jízdenku s nulovou finanční hodnotou, kterou je cestující povinen mít v průběhu přepravy u sebe.

Žákovské jízdné

Nárok na toto zlevněné jízdné se prokazuje "žákovským průkazem", který obsahuje :

a) jméno, příjmení, datum narození a aktuální fotografii žáka,

b) název a místo školy,

c) místo bydliště žáka,

d) platnost (školní/akademický rok), s tím, že pro žáky do 15 let je na 4 školní roky (mimo měsíce červenec a srpen,

platnost bude vždy ročně prodlužována), nad 15 let pouze na 1 školní rok.

Průkaz platí pouze pro údaje v něm uvedené. Jednotlivé průkazy se mezi dopravci uznávají . Na platnost i těchto průkazů se vztahují obecná ustanovení o platnosti jízdního dokladu. Neplatný průkaz je dopravce oprávněn odebrat. Pokud žák cestuje s jízdenkou bez průkazu nebo průkazem bez jízdenky, je považován za cestujícího bez platné jízdenky a doplatí jízdné dle ceníku dopravce včetně přirážky.

Žákovské a studentské průkazy se při splnění zákonných podmínek vydávají a ověřují v informačních kancelářích autobusových nádraží uvedených dopravců.

Přeprava dětí

Přeprava dětí do 6 let bez doprovodu cestujícího staršího 10 let není dovolena. V doprovodu jednoho a téhož cestujícího může být přepraveno bezplatně pouze jedno dítě do 6 let, za druhé a každé další dítě v doprovodu jednoho a téhož cestujícího se platí jízdné s 50% slevou. Dítě po dobu přepravy umístěné v dětském kočárku nepodléhá odbavení. Děti od 6 let až do dovršení 15 let se přepravují s 50% slevou jízdného. Děti ve věku od 10 do 15 let prokazují svůj věk (nárok na slevu) na vyžádání dopravce průkazem, který vystavil dopravce. Průkazy se mezi dopravci navzájem uznávají. Věk dítěte je možno prokázat i jeho platným cestovním pasem. Dětem do 12 let věku nebo do 150 cm výšky je zakázáno obsazovat sedadla č.1, 2, 3 a 4.

Přeprava dětských kočárků a velmi rozměrných předmětů.

Dětské kočárky a velmi rozměrné předměty se nepřepravují (např. jízdní kola, invalidní vozíky,...). Dálkový autobus není uzpůsoben pro přepravu těchto předmětů.

Přeprava zavazadel

Zavazadla se přepravují společně s cestujícím ve vozidle a pod jeho dohledem jako ruční zavazadlo nebo jako spoluzavazadlo, nebo se přepravují odděleně jako cestovní zavazadlo. Za přepravu spoluzavazadla a cestovního zavazadla je cestující povinen uhradit dopravci dovozné ve výši stanovené ceníkem dopravce. Řidič vozidla nebo pověřená osoba dopravce s konečnou platností rozhodne zda bude zavazadlo přijato jako cestovní zavazadlo či spoluzavazadlo. Uložení zavazadla do zavazadlového prostoru je cestující povinen ohlásit řidiči. K přepravě jsou přijímána cestovní zavazadla jejichž cena nepřesahuje 5000,-Kč. Za zavadlo se považuje předmět s rozměry většími než 20x30x50 cm, nebo tvar válce, jehož délka přesahuje 150 cm a průměr 10 cm, nebo tvar desky, jejíž rozměr přesahuje 80x100 cm a jejíž hmotnost současně přesahuje 25 kg.

Přeprava zvířat

Drobná domácí a jiná malá živá zvířata (včetně psů a koček ), lze přepravovat jen pod dohledem cestujícího ve snadno přenosných klecích, koších nebo jiných vhodných schránách s nepropustným pevným dnem (nikoliv tkaninové tašky, sklenice, igelitové pytlíky, papírové krabice), pokud nejsou na obtíž ostatním cestujícím a neohrožují bezpečnost přepravy. Přeprava psa, drobných domácích a jiných malých živých zvířat ve schráně je prováděna jako přeprava zavazadla ručního nebo spoluzavazadla s úhradou příslušné výše dovozného. Bez schrány se smí v autobuse přepravovat jeden pes za 50% obyčejného jízdného, který má bezpečný náhubek a je držen na krátké šňůře. Přeprava psa bez schrány může být řidičem odmítnuta z důvodu obsazenosti vozidla a zajištění bezpečnosti cestujících. O případné přepravě dalšího psa bez schrány má právo rozhodnout řidič s ohledem na obsazenost vozidla a bezpečnost cestujících. Vodícího psa doprovázejícího nevidomou osobu, jakož i služebního psa (zákon o Policii ČR) nelze z přepravy vyloučit ani jeho přepravu odmítnout.

Vyloučení z přepravy

Z přepravy mohou být vyloučeny osoby, které se neprokáží platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku, které přes upozornění nedodržují Smluvní přepravní podmínky, pokyny a příkazy osoby pověřené dopravcem, které znečistily vozidlo, které svým chováním ruší klidnou přepravu ostatních cestujících nebo je jinak obtěžují. Cestující vyloučený z přepravy nemá nárok na vrácení jízdného. K přepravě nebude přijata osoba se silně znečištěným oděvem, osoba v silně podnapilém stavu či osoba, která by byla pro znečištění a zápach ostatním cestujícím na obtíž a osoba s nasazenými kolečkovými bruslemi.

Další informace dopravce

Smluvní přepravní podmínky, ceník jízdného a platné jízdní řády jsou na požádání k nahlédnutí v každém vozidle dopravce. Úplná znění právních předpisů vztahující se k provozování veřejné silniční dopravy závazná pro dopravce i cestující jsou k nahlédnutí v místě sídla dopravce v kancelářích osobní dopravy. Cestujícímu nevzniká nárok na úhradu případných škod způsobených zpožděním spoje nebo jeho zrušením.

Nastoupením do autobusu přistupuje cestující na tyto Smluvní přepravní podmínky.

Tyto smluvní přepravní podmínky jsou platné od 1.4.2012.